Zmaksymalizuj korzyści związane z wdrożeniem chmury dzięki Well-Architected Organizational Culture

18 sierpnia 2023

Zmaksymalizuj korzyści związane z wdrożeniem chmury dzięki Well-Architected Organizational Culture

Kultura organizacyjna, często określana jako „osobowość” organizacji, określa sposób, w jaki ludzie pracują, wchodzą w interakcje i reagują na zmiany i wyzwania. Istnieje silne przekonanie, poparte dowodami, że kultura organizacji jest potężnym wyznacznikiem sukcesu transformacji. Wpływ kultury jest jeszcze większy w transformacji chmury, gdzie jej niezwykłe możliwości są ograniczone jedynie sposobem, w jaki ludzie z nich korzystają.

Jednak chociaż wszyscy zgadzają się, że kultura organizacyjna istnieje i kształtuje zachowanie pracowników, jest ona subiektywna i niematerialna. Czy kultura organizacyjna może być w sposób przemyślany zaprojektowana i skonstruowana z intencją, tak jak dobrze zaprojektowany system? Przy pomocy tego artykułu autorzy przedstawią najlepsze praktyki dotyczące celowego budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, która przyspieszy wdrażanie chmury w celu osiągnięcia wyników biznesowych.

Dlaczego właściwa kultura organizacyjna jest ważna dla wdrożenia chmury?

Chmura oferuje niezliczone korzyści, w tym redukcję kosztów, lepszą elastyczność biznesową, odporność operacyjną i produktywność personelu. Pomimo szybkiego rozwoju chmury i jej powszechnego stosowania, niektóre organizacje odniosły większy sukces niż inne w zrozumieniu wartości usług w chmurze.

Klienci AWS twierdzą, że największym wyzwaniem w kierowaniu cyfrową transformacją przedsiębiorstwa przy użyciu chmury są zmiany nietechniczne, zwłaszcza zmiany kulturowe. Każda organizacja ma istniejącą kulturę. Niektóre aspekty kultury sprzyjają gotowości do chmury; niektóre są neutralne; a inne pozostają w konflikcie. Firmy odnoszące sukcesy przyspieszają wdrażanie chmury, wykorzystując dźwignie kulturowe do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych punktów spornych.

Na przykład udane wdrożenie chmury wymaga otwartej i opartej na współpracy kultury, ponieważ nacisk kładziony jest na samoobsługę i ponowne wykorzystanie. Chmura zachęca firmy do przedkładania szybkości nad perfekcję. Decyzje nie są nadmiernie analizowane pod kątem każdego możliwego wyniku. Aktywnie zachęca się do eksperymentowania, umożliwiając pracownikom uczenie się poprzez działanie i porażkę. Z drugiej strony organizacja z hierarchiczną kulturą, która podejmuje decyzje w oparciu o dowodzenie i kontrolę, może napotkać wyzwania związane z przyjęciem chmury, ponieważ zdusi ona innowacje.

Architektura kultury organizacji

Domyślnie lub z założenia każda organizacja ma swoją kulturę. Udane kultury korporacyjne nie są wynikiem wypadków; są raczej starannie i celowo skonstruowane. Chociaż kultura ma pewien poziom spontaniczności i nieprzewidywalności, może również wpływać na nią i kształtować ją za pomocą intencjonalnych działań.

Kultura zorientowana na klienta. Platformy chmurowe zapewniają gotowe bloki do budowania rozwiązań biznesowych. Promują kulturę zorientowaną na klienta, ponieważ zespoły mogą skupić się na wartości biznesowej i innowacjach, a nie na wewnętrznych elementach IT, ponieważ eliminują „undifferentiated heavy lifting”. Kultura zorientowana na klienta obejmuje zaszczepienie głębokiego zrozumienia potrzeb, preferencji i zachowań klientów. W Amazon nazywa się to pracą wstecz od klienta. Pracowników na wszystkich poziomach należy zachęcać do priorytetowego traktowania satysfakcji klienta, aktywnego poszukiwania informacji zwrotnych oraz ciągłego ulepszania produktów i usług w oparciu o spostrzeżenia klientów.

Kultura przywództwa na przykładzie. Dyrektorzy generalni często wdrażają zestaw zasad, które definiują kulturę, wartości i długoterminowe cele ich firmy. Te zasady pomagają pobudzić pracowników do wspólnego celu. Jednak aby były one naprawdę skuteczne, zasady te nie mogą być jedynie sformułowane; muszą być praktykowane na każdym poziomie organizacji. Liderzy powinni przekazywać określone, wymierne i oczekiwane wyniki biznesowe, jasno formułując pytanie „Dlaczego chmura?”. Ustanawiając i komunikując strategię chmury, liderzy transformacyjni sygnalizują swoim przedsiębiorstwom, że „to jest nasza przyszłość; mamy mapę drogową, aby się tam dostać, i wyposażymy Cię w zasoby, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w tej podróży”. Budując zaufanie, zapewniając zasoby oraz promując autonomię i współpracę, liderzy umożliwiają pracownikom przejmowanie odpowiedzialności i wprowadzanie pozytywnych zmian. Promują również otwarte i bezpieczne środowisko, w którym pracownicy mogą eskalować bez obawy o karę.

Kultura podejmowania decyzji w oparciu o dane. Obecnie podejmowanie decyzji wymaga analizy w czasie rzeczywistym kolejnych kroków i perspektyw na przyszłość, a nie tylko statycznych informacji operacyjnych. Chmura zapewnia firmom potężne narzędzia sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do przetwarzania ogromnych ilości danych w celu podejmowania strategicznych decyzji. Kultura podejmowania decyzji oparta na danych, która kładzie nacisk na wykorzystywanie danych do informowania, ustalania priorytetów i kierowania podejmowaniem decyzji, jest niezbędna do maksymalizacji korzyści związanych z wdrażaniem chmury. Na przykład firmy produkcyjne mogą korzystać z opartych na chmurze narzędzi AI i ML do analizowania danych z czujników w celu przewidywania i planowania konserwacji w celu zminimalizowania przestojów i obniżenia kosztów. Wdrażając kulturę podejmowania decyzji w oparciu o dane, firma może wykorzystywać spostrzeżenia z analizy predykcyjnej konserwacji do ustalania priorytetów zadań konserwacyjnych i efektywnej alokacji zasobów.

Kultura sprawności, innowacyjności, eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Przetwarzanie w chmurze dobrze pasuje do zwinnej kultury programistycznej. Opiera się na zasadach eksperymentowania, elastyczności i dostarczania przyrostowego. Technologie natywne dla chmury obsługują szybkie i częste zmiany w systemach bez wpływu na świadczenie usług. Zwinne podejście programistyczne przedkłada szybkość nad perfekcję. Warto wiedzieć, czego nie robić, gdy wystąpią niepożądane skutki. Na przykład w Amazonie używa się modeli mentalnych, aby pomóc kierować i realizować zasady przywództwa. Jedną z takich zasad jest „Bias for Action”, która mówi, że „w biznesie liczy się szybkość. Wiele decyzji i działań jest odwracalnych i nie wymaga obszernych badań. Cenimy skalkulowane podejmowanie ryzyka”.

Kultura ciągłego uczenia się. Oznacza to, że organizacje muszą nadać priorytet szkoleniu i edukacji pracowników, aby upewnić się, że posiadają oni umiejętności i wiedzę potrzebne do poruszania się po środowisku chmurowym. Obejmuje to szkolenia techniczne dotyczące usług w chmurze i umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i współpraca. Uczenie się powinno być budowane jako mięsień i nie może być napędzane zdarzeniami. Powinny istnieć mechanizmy pomiaru i nagradzania ciągłego uczenia się w organizacjach. Oprócz szkoleń można ustanowić wewnętrzne programy mentorskie, w ramach których doświadczeni pracownicy chmury mogą udzielać wskazówek nowym członkom zespołu.

Kultura ponownego użycia. Aby zwiększyć wartość chmury, konieczne jest ponowne wykorzystanie zasobów oprogramowania. Ponowne użycie umożliwia organizacjom wykorzystanie istniejących, sprawdzonych i niezawodnych komponentów oprogramowania, poprawiając wydajność, oszczędzając koszty i skracając czas wprowadzania produktów na rynek. Na przykład, tradycyjnie twórcy oprogramowania często spędzają czas na zastanawianiu się nad zawiłościami zasobów infrastruktury, co zabiera czas na budowanie oprogramowania, które zapewnia wartość biznesową. W chmurze, korzystając z infrastruktury jako kodu (IaC), programiści wybierają gotowe, przetestowane i zweryfikowane szablony wielokrotnego użytku, aby automatycznie udostępniać komponenty infrastruktury potrzebne do tworzenia aplikacji. Kultura ponownego wykorzystania wymaga sposobu myślenia opartego na otwartości i współpracy, w ramach której jednostki są chętne do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i zasobami z innymi.

Kultura automatyzacji i samoobsługi. Przyjęcie zasad chmury obejmuje wykorzystanie potężnych narzędzi automatyzacji chmury i możliwości samoobsługi w celu udostępniania zasobów, zarządzania nimi i korzystania z nich. Samoobsługa wymaga zmiany kulturowej, w której pracownicy cieszą się zaufaniem i posiadają uprawnienia do przejmowania odpowiedzialności za swoje zadania. Na przykład w środowiskach lokalnych zespoły ds. aplikacji zwykle udostępniają zgłoszenia do zespołów ds. infrastruktury IT w celu udostępnienia infrastruktury. W chmurze zespoły samodzielnie udostępniają infrastrukturę (samoobsługa) za pomocą zautomatyzowanych procesów. Dzięki temu programiści mogą być elastyczni i poświęcać więcej czasu na dostarczanie wartości biznesowej, zamiast czekać, aż ktoś zajmie się zgłoszeniami. Wdrożenie chmury wymaga ukierunkowanego i zorganizowanego wysiłku, który może ułatwić Cloud Center of Excellence (CCoE). Ten multidyscyplinarny zespół może zapewnić dojrzałość przedsiębiorstwa, dostarczając zasady dotyczące chmury, najlepsze praktyki, szkolenia i architekturę w powtarzalny, zautomatyzowany i samoobsługowy sposób.

Kultura bezpieczeństwa i zgodności. Wdrażanie chmury wprowadza nowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i zgodności. Organizacje muszą priorytetowo traktować ochronę danych, prywatność i zgodność z przepisami w środowisku chmurowym. Kultura, która kładzie silny nacisk na bezpieczeństwo i zgodność, z nastawieniem na wspólną odpowiedzialność, gwarantuje, że środki bezpieczeństwa są zintegrowane z każdym aspektem wdrażania chmury.

Kultura zarządzania. Subskrypcja usług w chmurze stała się łatwiejsza, ale wdrożenie chmury w przedsiębiorstwie jest bardziej złożone. Bez odpowiedniego zarządzania korzystanie z chmury może szybko wymknąć się spod kontroli. W chmurze pojemność i skala infrastruktury zmienia się z „stałej” na „nieograniczoną”. Model kosztów zmienia się ze stałego na zmienny (płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem). Chociaż zapewnia to bardzo potrzebną elastyczność w dostarczaniu wartości, czasami może powodować ukryte IT i niewyjaśnione koszty. W tym miejscu ważna staje się kultura zarządzania chmurą. Jest to zestaw zasad, procedur i procesów, które organizacja wprowadza w celu zarządzania i kontrolowania korzystania z chmury. Są wdrażane za pomocą zautomatyzowanych, ciągłych „poręczy” w czasie rzeczywistym, aby zapewnić zwinność bez utraty kontroli.

Końcowe przemyślenia

Powszechnie wiadomo, że każde przedsiębiorstwo jest złożone i niepowtarzalne, a jego kultura będzie się różnić. Kultura organizacyjna jest ważna dla transformacji, ponieważ kształtuje sposób myślenia, zaangażowanie, współpracę, przyjmowanie zmian i odporność pracowników. Poprzez wspieranie kultury wspierającej i zgodnej z celami transformacji, organizacje mogą zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnych i trwałych wyników transformacji. W Amazonie podejście do innowacji opiera się na zestawie metodologii, koncepcji i narzędzi, które rozciągają się od kultury, przez proces, aż po technologię.

Dodatkowe zasoby

AWS CAF – Culture Evolution

AWS Well-Architected

Mental Models for Your Digital Transformation

AWS Prescriptive Guidance – Accelerating cloud adoption through culture, change and leadership

Learn from Amazon’s Approach to Innovation

Leading and Innovating with Leadership Principles

Elements of Amazon’s Day 1 Culture

The Imperatives of Customer-Centric Innovation

How to create a data-driven culture

 

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.