Monitoring wizyjny w budynku i na parkingach Hostersi Sp. z o.o. w Rybniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Hostersi Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Jankowickiej 7

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie na adres siedziby spółki
 2. mailowo: odo@hostersi.pl
 3. telefonicznie: 32 4229133
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania wnętrz i otoczenia budynku spółki, w tym parkingu i wjazdu na parking, za pomocą kamer dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą maksymalnie przez okres do 3 miesięcy. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych oraz podmioty współpracujące
  z Administratorem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprzeciwu, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 (adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Spółka nie wydaje kopii nagrań z monitoringu ze względu na ochronę praw
  i wolności osób, których dane dotyczą (tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu). Nagrania mogą być udostępnione jedynie podmiotom prowadzącym postępowanie na podstawie przepisów prawa jak, np. sądy, policja, prokuratura oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów szczególnych jak, np. firmy ubezpieczeniowe na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego do Administratora przez te podmioty. Inne osoby fizyczne, które chciałaby skorzystać z prawa dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego mogą skorzystać
  z tego prawa tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się z Administratorem w celu udostępnienia nagrania do wglądu w siedzibie Spółki.

 

 

 

wniosek O realizację praw osoby, której dane dotyczą, możesz pobrać TUTAJ

 

Case Studies
Referencje

Bardzo profesjonalne podejście, niesamowicie szybki czas reakcji i bardzo miła obsługa sprawiły, że na pewno podejmiemy jeszcze współpracę. 

Marcin Krzaczkowski
Założyciel Automa.Net
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.