Pierwsze kroki z AWS Billing Conductor

17 marca 2022

Autorzy z radością informują, że do rozwiązania AWS Cloud Financial Management dodano ostatnio kolejną kluczową funkcję.

Od dzisiaj możesz uzyskać dostęp do AWS Billing Conductor (zwanej dalej „ABC”), nowej usługi, która umożliwia klientom AWS i dostawcom rozwiązań przepływ pracy poprzez dostosowywanie danych rozliczeniowych i raportowanie w sposób zgodny z Twoją unikalną logiką biznesową.

Tło

Tysiące klientów AWS każdego miesiąca korzysta z funkcji skonsolidowanego rozliczania, aby uprościć swoje miesięczne przepływy rozliczeń i fakturowania. Skonsolidowane rozliczenia umożliwiają zastosowanie oszczędności z tytułu wystąpień zarezerwowanych (RI), planów oszczędnościowych i kredytów na wszystkich kontach w grupie rozliczeń skonsolidowanych – a wszystko to w celu obniżenia kosztów AWS. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj przewodnik użytkownika „Zrozumienie płatności skonsolidowanych”.

Chociaż Skonsolidowane Rozliczanie ma na celu maksymalizację możliwości oszczędzania, zastosowanie oszczędności z RI, planów oszczędnościowych i korzyści kredytowych może nie zawsze odpowiadać pożądanym metodom dystrybucji w różnych liniach biznesowych lub klientach końcowych w przypadku partnerów-pośredników. Ponieważ często wewnętrzna hierarchia rozliczeń nie może być łatwo zastosowana do skonsolidowanego rachunku AWS, wielu klientów opracowało unikalne przepływy pracy związane z obciążeniem zwrotnym w celu alokacji kosztów do właściwego klienta końcowego, co może wymagać znacznych inwestycji w zasoby w celu skonfigurowania i utrzymania.

Wspomniane przepływy pracy często obejmują dedykowane zespoły ds. operacji finansowych (FinOps), które segmentują i przetwarzają raport kosztów i wykorzystania (CUR) według klienta końcowego. Gdy FinOps podzieli CUR na segmenty, zastępuje wszelkie obniżki związane z usługą, rabaty RI i plany oszczędnościowe oraz kredyty stawkami i warunkami uzgodnionymi z klientem końcowym (np. stawkami publicznymi na żądanie). Po zastosowaniu właściwych stawek FinOps ponownie oblicza rachunek dla każdego klienta końcowego przed udostępnieniem poprawionych danych rozliczeniowych i raportów.

Wraz z uruchomieniem AWS Billing Conductor (ABC), zespoły FinOps mogą łatwiej niż kiedykolwiek konfigurować, generować i udostępniać odpowiednie stawki użytkownikom końcowym – niezależnie od stawek wynegocjowanych przez klienta z AWS. Dzięki ABC klienci mogą grupować konta użytkowników końcowych, stosować niestandardowe reguły cenowe, dodawać niestandardowe pozycje (np. dzielone koszty wsparcia i inne wewnętrzne koszty ogólne) oraz generować CUR dla każdego klienta końcowego w ciągu 24 godzin od skonfigurowania konfiguracji ABC.

Pierwsze kroki z AWS Billing Conductor (ABC)

Rozpoczęcie pracy z AWS Billing Conductor (ABC) jest proste. Chociaż ten artykuł skupi się na przepływie pracy konsoli, możesz również wykorzystać interfejsy ABC API lub szablony AWS CloudFormation do zautomatyzowania konfiguracji ABC.

Warunki wstępne

W przypadku tego przewodnika powinieneś mieć następujące wymagania wstępne:

  • Dostęp do Konta Płatnika / Zarządzającego
  • Użytkownik AWS Identity and Access Management (IAM) z uprawnieniami
  1. konduktor rozliczeniowy
  2. organizacje:Lista kont
  3. ceny:OpiszUsługi.przywileje

I Utwórz grupę rozliczeniową

Możesz przejść do AWS Billing Conductor w sekcji AWS Cost Management w konsoli zarządzania lub wyszukując „AWS Billing Conductor”.

Na stronie docelowej AWS Billing Conductor kliknij „Utwórz grupę rozliczeniową”.

I Utwórz grupę rozliczeniową Możesz przejść do AWS Billing Conductor w sekcji AWS Cost Management w konsoli zarządzania lub wyszukując „AWS Billing Conductor”. Na stronie docelowej AWS Billing Conductor kliknij „Utwórz grupę rozliczeniową”.

Grupy rozliczeniowe umożliwiają uzyskanie zbiorczego widoku dla zestawu kont z określonymi stawkami rozliczeniowymi. Wybrane konto główne będzie widoczne dla wielu kont w grupie rozliczeniowej. Pamiętaj, że podczas tworzenia grupy rozliczeniowej musisz wybrać konto główne, ponieważ nie możesz zmienić konta głównego po utworzeniu grupy rozliczeniowej. Aby przypisać nowe konto główne, musisz usunąć tę grupę rozliczeniową i ponownie pogrupować konta. Obecnie konto płatnika może być uwzględnione w grupie rozliczeniowej, ale nie można mu przypisać roli konta głównego. Jeśli przeniesiesz konta między grupami rozliczeniowymi w środku miesiąca, zainicjuje to ponowne obliczenie grup rozliczeniowych, których dotyczyło to od początku tego okresu rozliczeniowego, a nie poprzednich okresów rozliczeniowych. Więcej informacji na temat tego kroku można znaleźć w przewodniku użytkownika „tworzenie grupy rozliczeniowej”.

Jeśli przeniesiesz konta między grupami rozliczeniowymi w środku miesiąca, zainicjuje to ponowne obliczenie grup rozliczeniowych, których dotyczyło to od początku tego okresu rozliczeniowego, a nie poprzednich okresów rozliczeniowych. Więcej informacji na temat tego kroku można znaleźć w przewodniku użytkownika „tworzenie grupy rozliczeniowej”.

II Dostosuj konfigurację cen

Chociaż domyślny plan cenowy został utworzony bez reguł cenowych powiązanych podczas procesu tworzenia grupy rozliczeniowej, autorzy przeprowadzą Cię przez zasoby konfiguracji cen, reguły cenowe i plany cenowe.

Reguły cenowe pozwalają na zastosowanie globalnych (dotyczących wszystkich usług) i specyficznych dla usług reguł do zasobów działających na danym koncie. Wszelkie korekty, narzuty lub rabaty są obliczane na podstawie publicznej stawki na żądanie. Możesz również użyć 0%, aby opcje rabatu lub narzutu były domyślnie ustawione na publiczną stawkę na żądanie dla danej usługi. Raz utworzona reguła cenowa może być używana w wielu grupach rozliczeniowych.

Reguły cenowe

Plany cenowe to po prostu zasobnik na Twoje reguły cenowe. Takie podejście pozwala zaktualizować regułę cenową (np. zmienić moją zniżkę EC2 z 3 na 5%), która obejmuje wiele planów cenowych przy jednej zmianie reguły cenowej. W przypadku planów cenowych z mieszanką globalnych i specyficznych dla usługi reguł cenowych najbardziej szczegółowa reguła jest uruchamiana jako pierwsza, zanim reguła globalna zostanie zastosowana do pozostałych usług (bez nakładania stawek). Tylko jeden plan cenowy może informować grupę rozliczeniową dla danego okresu rozliczeniowego.

Plany cenowe

III Oceń marżę

Raporty analizy marży są dostępne w postaci wykresu słupkowego i widoku tabeli w konsoli ABC, gdzie można wyświetlić marże dla pojedynczej grupy rozliczeniowej lub zestawu grup rozliczeniowych.

III Oceń marżę Raporty analizy marży są dostępne w postaci wykresu słupkowego i widoku tabeli w konsoli ABC, gdzie można wyświetlić marże dla pojedynczej grupy rozliczeniowej lub zestawu grup rozliczeniowych.

IV Raport kosztów i użytkowania pro forma oraz widok rozliczeń

Konto główne w grupie rozliczeniowej może generować raport kosztów i wykorzystania pro forma (CUR) dla grupy, podczas gdy konta inne niż podstawowe w grupie rozliczeniowej mogą generować pro forma tylko dla własnego konta. Podsumowanie danych rozliczeniowych pro forma na poziomie grupy rozliczeniowej jest również dostępne na stronie AWS Bills. Przeczytaj podręcznik użytkownika „Konfigurowanie raportów kosztów i użytkowania według grupy rozliczeniowej” i dowiedz się, jak utworzyć raport pro forma CUR dla utworzonej grupy rozliczeniowej. Pro forma AWS CUR posiada ten sam format pliku, ziarnistość i kolumny co standardowy AWS CUR. Zauważysz niewielkie opóźnienie między standardowym CUR a CUR pro forma. Jest to przewidziane, ponieważ są to oddzielne przepływy pracy. Różnice w ilości danych Monir można przypisać tej różnicy czasu w ciągu miesiąca, ale wykorzystanie w obu raportach będzie takie samo po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Twój plik CUR pro forma, po utworzeniu, może być następnie przeszukiwany bezpośrednio za pomocą Amazon Athena lub zintegrowany z istniejącymi narzędziami do analizy i raportowania, takimi jak Amazon QuickSight i dobrze zaprojektowane pulpity Cloud Intelligence AWS.

24 godziny po utworzeniu grup rozliczeniowych i przypisaniu im planów cenowych i reguł możesz wyświetlić rozliczenia pro forma na stronie rozliczeń AWS. Przeczytaj przewodnik użytkownika „Wyświetlanie szczegółów grupy rozliczeniowej” i dowiedz się, na co należy zwrócić uwagę w tym widoku rozliczeń pro forma.

Wnioski

Autorzy doceniają wielu z tych klientów, którzy przekazali im cenne uwagi w trakcie rozwijania tej funkcji. Dowiedz się więcej na temat funkcji i cen AWS Billing Conductor odwiedzając stronę internetową i rozpocznij korzystanie z przewodnika użytkownika i informacji o interfejsie API.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w trakcie wdrażania, nie wahaj się skontaktować ze swoimi kanałami wsparcia, dzięki czemu uzyskasz szybką odpowiedź na swoje pytania.

źródło: AWSCase Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.