Wdrażanie cyklu życia AWS Well-Architected Custom Lens w Twojej organizacji

4 sierpnia 2022

W poniższym artykule autorzy przedstawiają cykl życia, który pomaga w tworzeniu, weryfikowaniu i ulepszaniu własnej, dobrze zaprojektowanej niestandardowej soczewki AWS, aby móc ją wdrożyć w całej organizacji. AWS Well-Architected Custom Lens to nowa funkcja narzędzia AWS Well-Architected, która umożliwia wprowadzenie własnych, najlepszych praktyk w celu uzupełnienia istniejącego Well-Architected Framework.

W poniższym artykule autorzy przedstawiają cykl życia, który pomaga w tworzeniu, weryfikowaniu i ulepszaniu własnej, dobrze zaprojektowanej niestandardowej soczewki AWS, aby móc ją wdrożyć w całej organizacji. AWS Well-Architected Custom Lens to nowa funkcja narzędzia AWS Well-Architected, która umożliwia wprowadzenie własnych, najlepszych praktyk w celu uzupełnienia istniejącego Well-Architected Framework.

Cykl życia Custom Lens: w jaki sposób niestandardowe obiektywy mogą przynieść korzyści Twojej organizacji

Wdrażanie cyklu życia AWS Well-Architected Custom Lens w Twojej organizacji

Każda organizacja ma własne wymagania, metody, najlepsze praktyki i narzędzia. Mimo to informacje mogą być rozprzestrzenione na wiele systemów i baz wiedzy. Custom Lens może uchwycić specyfikę środowiska pracy i umożliwić współpracownikom dostęp do tych informacji w jednym miejscu – z konsoli AWS – bez konieczności przechodzenia do osobnego narzędzia. Obiektyw niestandardowy można utworzyć na koncie centralnego zarządzania i w bezpieczny sposób udostępniać innym kontom.

Custom Lens może być okresowo aktualizowany jako wersja główna lub pomocnicza. Jeśli jest to wersja drugorzędna, zmiana zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich kont, którym udostępniono obiektyw. Jeśli jest to wersja główna, użytkownik musi zaakceptować zaktualizowany Custom Lens, a podsumowanie zmian jest wyświetlane użytkownikowi. Zaakceptowanie zmian powoduje zastosowanie aktualizacji do istniejących przeglądów obciążenia i monitowanie użytkownika o przejrzenie obciążenia. Dlatego aktualizacja niestandardowego obiektywu jest skutecznym mechanizmem ciągłego informowania zespołów o nowych, najlepszych praktykach.

Ponadto utrzymywanie i ulepszanie niestandardowego obiektywu stale pomaga identyfikować luki w narzędziach, wskazówkach lub dokumentacji w całej organizacji. Możesz sumować opinie i metryki z przeprowadzonych recenzji i używać ich do kierowania procesem ulepszania treści. Co jeszcze bardziej istotne, zebrane metryki pomagają mierzyć ogólną zgodność z najlepszymi praktykami i wymaganiami w Twojej organizacji. Jeśli skupisz się na tworzeniu przejrzystych, zwięzłych i praktycznych treści dla Custom Lens, czas potrzebny na zidentyfikowanie i wdrożenie ulepszeń zostanie skrócony. Gdy zespoły zdadzą sobie sprawę z wartości Custom Lens, będzie przeprowadzanych więcej przeglądów, a Ty otrzymasz więcej danych, aby stworzyć wyczerpujący scenariusz.

1.Planowanie

Faza obejmująca Planowanie identyfikuje korzyści, jakie Custom Lens może zapewnić Twojej organizacji, poprzez identyfikację bieżących luk. Definiujesz również zakres swojego niestandardowego obiektywu, czyli rodzaj treści, która wspiera pożądane wyniki biznesowe. W zależności od zakresu należy zidentyfikować odpowiednich partnerów i uzyskać poparcie dla inicjatywy.

2.Wdrażanie

W fazie Wdrażania treść dla niestandardowego obiektywu jest tworzona z grupą roboczą. Robiąc to, możesz zidentyfikować brakujące artefakty uzupełniające, takie jak dokumentacja lub wyposażenie. Jeśli tak jest, możesz utworzyć te artefakty i połączyć się z nimi z Custom Lens Improvement Plan.

W ramach wdrożenia, Custom Lens jest tworzony poprzez wgranie pliku JSON w odpowiednim formacie na konto centralnego zarządzania, a następnie udostępnienie obiektywu kontom AWS organizacji. Niestandardowy obiektyw możesz udostępniać zleceniodawcom uprawnień, takim jak użytkownicy, role i konta AWS. W celu szerszego i wydajniejszego udostępniania możesz teraz skalować, udostępniając swój Custom Lens poszczególnym jednostkom organizacyjnym lub całym organizacjom AWS. Ta funkcja zmniejsza koszty zarządzania i eliminuje potrzebę niestandardowej automatyzacji.

3. Ocena

Faza Oceny zbiera informacje zwrotne i metryki z przeglądów, które zostały przeprowadzone przy użyciu niestandardowego obiektywu; informacje te są wykorzystywane do prowadzenia procesu udoskonalania.

Well-Architected Tool oferuje sposób na udostępnianie recenzji obciążenia i możesz go użyć, aby udostępnić wszystkie recenzje na centralnym koncie AWS. Następnie możesz poddać analizie recenzje na koncie głównym, wyodrębniając dane i badając je, na przykład budując dashboard. Well-Architected Lab do tworzenia niestandardowych raportów zapewnia rozwiązanie, które można wdrożyć.

4. Ulepszanie

W fazie Ulepszania zebrane metryki i informacje zwrotne są wykorzystywane do identyfikacji obszarów do przyszłego udoskonalenia. Na przykład możesz znaleźć typowe luki wśród wykonanych przeglądów obciążenia pracą, w których nie są spełnione te same najlepsze praktyki. Po zbadaniu głównej przyczyny możesz dowiedzieć się, że istniejąca treść jest niejasna lub że sugerowane narzędzia są trudne w użyciu.

Dodatkowo ulepszenia, takie jak luki w treści, które nie zostały rozwiązane podczas pierwszej iteracji niestandardowego obiektywu, można dodać do zaległości przed powtórzeniem cyklu.

Aby wprowadzić zmiany niestandardowego obiektywu w sposób zautomatyzowany i powtarzalny, możesz wdrożyć architekturę przedstawioną na rysunku nr 2.

Wdrażanie cyklu życia AWS Well-Architected Custom Lens w Twojej organizacji

Ta architektura umożliwia automatyczne publikowanie nowych wersji niestandardowego obiektywu za każdym razem, gdy zatwierdzisz zaktualizowany plik JSON w repozytorium kodu. Kolejne kroki to:

  1. Plik JSON Twojego niestandardowego obiektywu jest przechowywany w repozytorium AWS CodeCommit. Autor przesyła zaktualizowaną wersję pliku do repozytorium.
  2. Repozytorium CodeCommit jest skonfigurowane z działaniem wyzwalającym, które wywołuje funkcję AWS Lambda przy każdym zatwierdzeniu.
  3. Funkcja Lambda pobiera zaktualizowany plik za pomocą GetFile API CodeCommit. Następnie funkcja Lambda importuje zaktualizowany obiektyw niestandardowy i publikuje go jako nową wersję za pomocą interfejsów API ImportLens i CreateLensVersion narzędzia AWS Well-Architected, a następnie udostępnia niestandardowy obiektyw za pomocą funkcji CreateLensShare.
  4. Zaktualizowany Custom Lens jest dostępny na wszystkich kontach, którym udostępniono obiektyw.
  5. Recenzenci mogą tworzyć nowe recenzje obciążenia za pomocą niestandardowego obiektywu lub uaktualnić do najnowszej wersji istniejące recenzje obciążenia.

Wnioski

Za pomocą tego artykułu autorzy przeprowadzili Cię przez cykl Custom Lens, proces tworzenia i ciągłego udoskonalania niestandardowego obiektywu dla Twojej organizacji. Jeśli masz specjalny cykl rozwoju oprogramowania, dostosowaną strukturę zabezpieczeń i zgodności lub inne wysoce specyficzne wymagania lub najlepsze praktyki, które chcesz rozpowszechnić i poddać ocenie, dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowego obiektywu w Well-Architected Tool.

AWS Well-Architected to zestaw przewodnich zasad projektowych opracowanych przez AWS, aby pomóc organizacjom budować bezpieczną, wysoce efektywną, odporną i wydajną infrastrukturę dla różnych aplikacji i obciążeń. Użyj narzędzia AWS Well-Architected Tool, aby okresowo przeglądać swoje obciążenia, uwzględnić ważne kwestie projektowe i upewnić się, że są one zgodne z najlepszymi praktykami i wytycznymi AWS Well-Architected Framework. Jeśli masz dodatkowe pytania lub komentarze, dołącz do rosnącej społeczności na AWS re:Post.

 

Źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.