bValue inwestuje w Hostersów

22 listopada 2023

bvalue inwestuje w Hostersów

Polski fundusz inwestycyjny bValue nabył 69% udziałów spółki Hostersi. Wspólnie z założycielami spółki, Tomaszem Dwornickim, Damianem Rutkowskim, Radosławem Kuczera, będzie dążyć do osiągnięcia 200 milionów złotych przychodu rocznie w najbliższych latach, dzięki dalszemu rozwojowi oferty oraz ekspansji zagranicznej.

 

Hostersi to wiodący na rynku Europy Środkowo-Wschodniej polski dostawca usług projektowania, wdrażania, skalowania i utrzymania 24/7 infrastruktury serwerowej i chmurowej, z siedzibą w Rybniku.

Firma współpracuje ze wszystkimi czołowymi dostawcami chmury, w tym Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud. Dzięki temu umożliwia swoim klientom korzystanie z najlepszych rozwiązań niezależnie od dostawcy chmury. Zaufanie klientów dobrze wyraża stabilny wzrost przychodów kształtujący się na poziomie 44% rocznie w okresie ostatnich kilku lat.

Nabycie 69% udziałów Hostersi to pierwsza inwestycja bValue Growth – trzeciego funduszu bValue, który inwestuje w spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w fazie wzrostu. Fundusz dysponuje kapitałem ok. 80 mln euro i zbliża się do zakończenia procesu przyjmowania nowych inwestorów.

Założony przez Macieja Balsewicza w 2017 roku bValue zyskał rozpoznawalność dzięki inwestycjom w startupy takie jak Tidio, YourKaya, SpinAI, a ostatnio dzięki sprzedaży spółki Renters.pl do funduszu Enterprise Investors. Teraz fundusz stawia pierwsze kroki na rynku private equity, łącząc inwestycje growth equity (kapitał na rozwój) z transakcjami typu buy-out.

Założyciele Hostersów, Tomasz Dwornicki, Damian Rutkowski i Radosław Kuczera, pozostają wspólnikami spółki i razem z bValue będą dążyć do osiągnięcia 200 milionów złotych przychodu rocznie w najbliższych latach. Planują zrealizować ten cel poprzez dalszy rozwój oferty oraz ekspansję zagraniczną.

W ciągu 16 lat działalności Hostersów obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów w Polsce i Europie, w miarę jak rynek chmury publicznej coraz bardziej dojrzewa. Dzięki połączeniu świetnej współpracy partnerskiej, zaangażowanym pracownikom i obdarzających nas wieloletnim zaufaniem klientom, dotarliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy. Cieszymy się, że w dalszej biznesowej drodze pomoże nam fundusz bValue, który ma długoletnie doświadczenie w skalowaniu firm. Duże znaczenie ma też dla nas dołączenie do rady nadzorczej doświadczonych przedsiębiorców, którzy pomogą w przyspieszeniu realizacji naszych planów – mówi Tomasz Dwornicki, założyciel i CEO Hostersi.
Hostersi to biznes kierowany przez utalentowany zespół profesjonalistów gotowych do wykorzystania rosnącego popytu na usługi chmury publicznej, w miarę jak adopcja chmury w Europie Środkowej i Wschodniej zbliża się do poziomów obserwowanych w Stanach Zjednoczonych. Decyzja o zainwestowaniu w Hostersów opiera się na solidnych fundamentach ich obecnej pozycji rynkowej, potencjale wzrostu, jakości świadczonych usług oraz zdolności do adaptacji do zmieniającego się otoczenia – mówi Michał Bartosz, partner w bValue, odpowiedzialny za inwestycję w spółkę.
– Ta inwestycja to nie tylko potwierdzenie stabilności i potencjału Hostersów, ale także ważny krok na drodze do realizacji długoterminowych celów rozwojowych i sprzedażowych firmy. Jesteśmy przekonani, że wsparcie bValue pomoże nam nadal aktywnie kształtować przyszłość branży, w której działamy – mówi Hubert Majchrzak, Członek Zarządu Hostersi.
Inwestycja w Hostersów wpisuje się w strategię bValue Growth, zakładającą wsparcie dojrzałych firm o dynamicznym wzroście i potencjale do czterokrotnego zwiększenia wartości. Decyzje inwestycyjne opieramy o potencjał rynku. Poszukujemy ambitnych przedsiębiorców, którzy udowodnili rynkowy potencjał swoich produktów lub usług, mają na koncie sukcesy i są gotowi wznieść swoje firmy na kolejny etap. Zapewniamy im kapitał na dalszy rozwój, ale też wsparcie operacyjne i doradców, którzy pomogą w pełni go wykorzystać – mówi Maciej Balsewicz, Founding Partner w bValue.

---

English

Polish investment fund bValue has acquired 69% of Hostersi. Together with the company's founders, Tomasz Dwornicki, Damian Rutkowski, Radoslaw Kuczera, it will aim to achieve PLN 200 million in revenue annually in the coming years through further development of its offerings and foreign expansion.


Hostersi is a leading CEE Polish provider of design, implementation, scaling and maintenance services for 24/7 server and cloud infrastructure, headquartered in Rybnik.

The company works with all leading cloud providers, including Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud. This enables its customers to benefit from the best solutions regardless of the cloud provider. Customer confidence is well expressed by stable revenue growth of 44% per year over the past few years.

The acquisition of a 69% stake in Hostersi is the first investment by bValue Growth, bValue's third fund, which invests in small and medium-sized companies in the growth phase. The fund has a capital of about €80 million and is nearing completion of the process of accepting new investors.

Founded by Maciej Balsewicz in 2017, bValue has gained prominence with investments in startups such as Tidio, YourKaya, SpinAI, and most recently with the sale of Renters.pl to the Enterprise Investors fund. Now the fund is taking its first steps into the private equity market, combining growth equity (development capital) investments with buyouts.

The founders of Hostersi, Tomasz Dwornicki, Damian Rutkowski and Radoslaw Kuczera, remain partners in the company and together with bValue will aim to achieve PLN 200 million in revenue annually in the coming years. They plan to achieve this goal by further developing their offerings and expanding overseas.

– In Hostersi's 16 years in business, we have seen the changing needs of customers in Poland and Europe as the public cloud market increasingly matures. Through a combination of great partnerships, dedicated employees and customers who have placed their trust in us for many years, we have arrived at where we are today. We are pleased that the bValue Fund, which has long experience in scaling companies, will help us in our further business journey. It is also of great importance for us to have experienced entrepreneurs joining our board of directors to help accelerate our plans," says Tomasz Dwornicki, founder and CEO of Hostersi.
– Hostersi is a business led by a talented team of professionals ready to capitalize on the growing demand for public cloud services as cloud adoption in Central and Eastern Europe approaches the levels seen in the United States. The decision to invest in Hosters is based on the solid foundation of their current market position, growth potential, the quality of their services and their ability to adapt to a changing environment," says Michal Bartosz, partner at bValue, responsible for the investment in the company.
– This investment is not only a confirmation of Hostersi's stability and potential, but also an important step on the way to realizing the company's long-term development and sales goals. We are confident that bValue's support will help us continue to actively shape the future of the industry in which we operate," says Hubert Majchrzak, Hostersi Board Member.
– The investment in Hostersi is part of bValue Growth's strategy to support mature companies with dynamic growth and the potential to quadruple in value. We base our investment decisions on market potential. We look for ambitious entrepreneurs who have proven the market potential of their products or services, have a track record of success and are ready to take their companies to the next stage. We provide them with capital for further development, but also operational support and advisors to help them make the most of it," says Maciej Balsewicz, Founding Partner at bValue.

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.