Amazon RDS Custom for Oracle – nowe możliwości kontroli w środowisku baz danych

22 listopada 2021

Zarządzanie bazami danych w środowiskach samozarządzających, lokalnych lub Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) wymaga od klientów poświęcania czasu i zasobów na zadania związane z administracją bazami danych, takimi jak udostępnianie, skalowanie, instalowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych i konfigurowanie w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Tak więc setki tysięcy klientów AWS korzysta z usługi relacyjnej bazy danych Amazon (Amazon RDS), ponieważ automatyzuje ona te niezróżnicowane zadania administracyjne.

Istnieją jednak znacznie starsze i pakietowe aplikacje, które wymagają od klientów specjalnego dostosowania podstawowej bazy danych i systemu operacyjnego (OS), takich jak specjalistyczne aplikacje Oracle dla służby zdrowia i nauk przyrodniczych, telekomunikacji, handlu detalicznego, bankowości i hotelarstwa. Klienci z tymi specyficznymi wymaganiami dotyczącymi dostosowywania nie mogą czerpać korzyści z w pełni zarządzanej usługi baz danych, takiej jak Amazon RDS i ostatecznie wdrażają swoje bazy danych lokalnie lub na instancjach EC2.

Dzisiaj twórcy z przyjemnością ogłaszają powszechną dostępność Amazon RDS Custom for Oracle, nowych funkcji, które umożliwiają administratorom baz danych dostęp i dostosowywanie środowiska bazy danych i systemu operacyjnego. Dzięki RDS Custom for Oracle można teraz uzyskać dostęp do hosta serwera bazy danych i systemu operacyjnego oraz dostosować je, na przykład poprzez zastosowanie specjalnych poprawek i zmianę ustawień oprogramowania bazy danych w celu obsługi aplikacji innych firm, które mogą wymagać uprzywilejowanego dostępu.

Możesz łatwo przenieść istniejącą samodzielnie zarządzaną bazę danych dla tych aplikacji do Amazon RDS i zautomatyzować czasochłonne zadania zarządzania bazą danych, takie jak instalacja oprogramowania, instalowanie poprawek i tworzenie kopii zapasowych. Oto proste porównanie funkcji i obowiązków między Amazon EC2, RDS Custom for Oracle i RDS.

Features and Responsibilities Amazon EC2 RDS Custom for Oracle Amazon RDS
Application optimization Customer Customer Customer
Scaling/high availability Customer Shared AWS
DB backups Customer Shared AWS
DB software maintenance Customer Shared AWS
OS maintenance Customer Shared AWS
Server maintenance AWS AWS AWS

Model współodpowiedzialności w RDS Custom for Oracle zapewnia większą kontrolę niż w RDS, ale także większą odpowiedzialność, podobną do EC2. Jeśli więc potrzebujesz dużej kontroli nad środowiskiem bazy danych, w którym bierzesz odpowiedzialność za wprowadzane zmiany i chcesz przenieść typowe zadania administracyjne do AWS, RDS Custom for Oracle jest zalecaną opcją wdrożenia w porównaniu z samozarządzającymi się bazami danych w EC2.

Pierwsze kroki z Amazon RDS Custom for Oracle

Aby rozpocząć korzystanie z RDS Custom for Oracle, utwórz niestandardową wersję silnika (CEV), pliki instalacyjne bazy danych obsługiwanych wersji bazy danych Oracle i prześlij plik CEV do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ta premiera obejmuje rozwiązanie Oracle Enterprise Edition, które umożliwia klientom Oracle korzystanie z własnego licencjonowanego oprogramowania z licencją BYOL.

Następnie za pomocą kilku kliknięć w AWS Management Console możesz w kilka minut wdrożyć instancję bazy danych Oracle. Następnie możesz połączyć się z nim za pomocą SSH lub AWS Systems Manager.

2021-RDS-Custom-for-Oracle-diagram

Przed utworzeniem i podłączeniem instancji DB upewnij się, że spełniasz pewne wymagania wstępne, takie jak konfiguracja roli AWS Identity and Access Management (IAM) i Amazon Virtual Private Cloud (VPC) przy użyciu wstępnie utworzonego szablonu AWS CloudFormation w Podręczniku użytkownika Amazon RDS.

W przypadku usługi RDS Custom for Oracle wymagany jest symetryczny klucz usługi zarządzania kluczami AWS (KMS). Jeśli nie masz na swoim koncie symetrycznego klucza KMS, utwórz klucz KMS, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Tworzenie kluczy w Przewodniku programisty AWS KMS.

Pliki instalacyjne i poprawki Oracle Database są przechowywane w Oracle Software Delivery Cloud. Jeśli chcesz utworzyć CEV, wyszukaj i pobierz preferowaną wersję pod platformą Linux x86/64 i prześlij ją do Amazon S3.

 

$ aws s3 cp install-or-patch-file.zip \ s3://my-oracle-db-files

Aby utworzyć CEV do tworzenia instancji DB, potrzebujesz manifestu CEV, dokumentu JSON opisującego instalacyjne pliki .zip przechowywane w Amazon S3. RDS Custom for Oracle zastosuje poprawki w kolejności, w jakiej są one wymienione podczas tworzenia instancji przy użyciu tego CEV.

{
  "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames": [
    "V982063-01.zip"
  ],
  "opatchFileNames": [
    "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames": [
    "p32126828_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "otherPatchFileNames": [
    "p29213893_1910000DBRU_Generic.zip",
    "p29782284_1910000DBRU_Generic.zip",
    "p28730253_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29374604_1910000DBRU_Linux-x86-64.zip",
    "p28852325_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29997937_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p31335037_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p31335142_190000_Generic.zip"
] }

Aby utworzyć CEV w AWS Management Console, wybierz „Utwórz niestandardową wersję silnika” w menu „Niestandardowa wersja silnika”.

2021-RDS-Custom-for-Oracle-1-Create-CEV-1

Możesz ustawić typ silnika na Oracle, wybrać preferowaną edycję i wersję bazy danych oraz wprowadzić manifest CEV, lokalizację określonego zasobnika S3. Następnie wybierz „Utwórz niestandardową wersję silnika”. Cały proces trwa około dwóch godzin.

2021-RDS-Custom-for-Oracle-2-Create-CEV-1

Aby utworzyć instancję bazy danych z przygotowanym CEV, wybierz opcję „Utwórz bazę danych” z menu Bazy danych. Po wybraniu metody tworzenia bazy danych wybierz opcję „Utwórz standard”. Możesz ustawić opcje silnika na Oracle i wybrać Amazon RDS Custom w typie zarządzania bazą danych.

W Ustawieniach wprowadź unikalną nazwę identyfikatora instancji bazy danych oraz swoją główną nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie nowa instancja używa automatycznie wygenerowanego hasła dla użytkownika głównego. Aby dowiedzieć się więcej o pozostałych ustawieniach, zobacz Ustawienia instancji DB w Podręczniku użytkownika Amazon RDS. Wybierz Utwórz bazę danych.

2021-RDS-Custom-for-Oracle-3-Create-Instnce-1

Alternatywnie możesz utworzyć CEV, uruchamiając polecenie create-custom-db-engine-version w interfejsie wiersza poleceń AWS (AWS CLI).

$ aws rds create-db-instance \
   --engine custom-oracle-ee \
   --db-instance-identifier test-db1 \
   --engine-version 19.custom-oracle-cev \
   --no-auto-minor-version-upgrade \
   --allocated-storage 40 \
   --db-instance-class db.m5.large \
   --db-subnet-group rds-custom-private \
   --master-username admin \
   --master-user-password thepassword \
   --backup-retention-period 1 \
   --no-multi-az \
   --port 1521 \
   --license-model bring-your-own-license \
   --kms-key-id 12345678-1234-1234-1234-000123456789 \
   --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance

Po utworzeniu instancji bazy danych możesz połączyć się z nią za pomocą protokołu SSH. Procedura jest taka sama, jak w przypadku połączenia z instancją Amazon EC2. Aby połączyć się z instancją DB, potrzebujesz pary kluczy powiązanej z instancją. RDS Custom for Oracle tworzy parę kluczy w Twoim imieniu. Nazwa pary używa przedrostka do-not-delete-ssh-privatekey-db-. AWS Secrets Manager przechowuje Twój klucz prywatny jako tajny.

2021-RDS-Custom-for-Oracle-4-SSH

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie się z instancją systemu Linux przy użyciu protokołu SSH w Podręczniku użytkownika Amazon EC2.

Możesz również połączyć się z nim za pomocą AWS Systems Manager Session Manager, funkcji, która pozwala zarządzać instancjami EC2 za pomocą powłoki opartej na przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Łączenie z instancją niestandardowej bazy danych RDS” przy użyciu SSH i AWS Systems Manager w Podręczniku użytkownika Amazon RDS.

Warto wiedzieć

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas zarządzania instancją DB:

Wysoka dostępność (HA): Aby skonfigurować replikację między wystąpieniami bazy danych w różnych strefach dostępności, aby była odporna na awarie strefy dostępności, można utworzyć repliki do odczytu dla wystąpień RDS Custom dla Oracle DB. Tworzenie repliki do odczytu jest podobne do Amazon RDS, ale z pewnymi różnicami. Nie wszystkie opcje są obsługiwane podczas tworzenia niestandardowych replik RDS do odczytu. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować HA, zobacz Praca z replikami RDS Custom for Oracle do odczytu w dokumentacji AWS.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie: Podobnie jak Amazon RDS, RDS Custom for Oracle tworzy i zapisuje automatyczne kopie zapasowe podczas okna tworzenia kopii zapasowej instancji bazy danych. Możesz także ręcznie utworzyć kopię zapasową instancji bazy danych. Procedura jest identyczna jak w przypadku wykonania migawki instancji Amazon RDS DB. Pierwsza migawka zawiera dane dla pełnej instancji DB, podobnie jak w Amazon RDS. RDS Custom zawiera również migawkę obrazu systemu operacyjnego oraz wolumin EBS zawierający oprogramowanie bazy danych. Kolejne migawki są narastające. Po włączeniu przechowywania kopii zapasowych RDS Custom przesyła również dzienniki transakcji do zasobnika S3 na Twoim koncie, aby można było ich używać z funkcją odzyskiwania do punktu w czasie RDS. Przywracaj migawki bazy danych lub przywracaj instancje bazy danych do określonego punktu w czasie za pomocą konsoli zarządzania AWS lub interfejsu AWS CLI. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie instancji Amazon RDS Custom for Oracle DB w Podręczniku użytkownika Amazon RDS.

Monitorowanie i rejestrowanie: RDS Custom for Oracle zapewnia usługę monitorowania zwaną granicą wsparcia. Ta usługa zapewnia, że Twoja instancja DB korzysta z obsługiwanej infrastruktury AWS, systemu operacyjnego i bazy danych. Ponadto wszystkie zmiany i dostosowania bazowego systemu operacyjnego są automatycznie rejestrowane do celów audytu za pomocą programu Systems Manager i AWS CloudTrail. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozwiązywanie problemów z instancją Amazon RDS Custom for DB w Podręczniku użytkownika Amazon RDS.

Dostępne od teraz

Usługa Amazon RDS Custom dla Oracle jest teraz dostępna we wschodnich stanach USA (Północna Wirginia, Ohio), zachodnich stanach USA (Oregon), Unii Europejskiej (Frankfurt, Irlandia, Sztokholm), Azji i Pacyfiku (Singapur, Sydney, Tokio).

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną produktu i dokumentacją usługi Amazon RDS Custom for Oracle. 

 

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.