Główne aktualizacje usługi AWS Application Migration: funkcja importu i eksportu, panel wskaźników migracji serwera źródłowego oraz dodatkowe działania po uruchomieniu

28 marca 2023

Usługa migracji aplikacji AWS (AWS MGN) może uprościć i przyspieszyć migrację do AWS, automatycznie konwertując serwery źródłowe z infrastruktury fizycznej, wirtualnej lub chmurowej, aby działały natywnie w AWS.

W poście How to Use the New AWS Application Migration Server for Lift-and-Shift Migrations, Channy przedstawił odbiorcom usługę migracji aplikacji oraz informacje, jak zacząć.

Używając Application Migration Service do migracji, możesz zminimalizować czasochłonne i podatne na błędy procesy ręczne, automatyzując replikację i konwersję serwerów źródłowych z infrastruktury fizycznej, wirtualnej lub chmurowej, aby działały natywnie w AWS. W zeszłym roku twórcy AWS wprowadzili istotne ulepszenia, takie jak nowe grupowanie serwerów migracji, szablon uruchamiania na poziomie konta oraz szablon działań po uruchomieniu.

Dzisiaj autorzy z przyjemnością ogłaszają trzy główne aktualizacje usługi migracji aplikacji. Oto krótkie podsumowanie każdej wersji funkcji:

 • Importowanie i eksportowanie – możesz teraz korzystać z usługi Application Migration Service w celu importowania listy inwentaryzacji środowiska źródłowego do usługi z pliku CSV. Możesz także wyeksportować inwentarz serwera źródłowego do celów raportowania, przeglądania i aktualizacji offline, integracji z innymi narzędziami i usługami AWS oraz wykonywania zbiorczych zmian konfiguracji poprzez ponowne importowanie listy inwentaryzacyjnej.
 • Pulpit nawigacyjny metryk migracji serwerów – ten nowy pulpit nawigacyjny może pomóc w uproszczeniu zarządzania projektami migracji, udostępniając zagregowany widok stanu cyklu życia migracji serwerów źródłowych
 • Dodatkowe działania modernizacyjne po uruchomieniu – w tej aktualizacji Usługa migracji aplikacji dodała osiem dodatkowych predefiniowanych działań po uruchomieniu. Te działania są stosowane do migrowanych aplikacji, gdy uruchamiasz je w AWS.

Poniżej dowiesz się, jak możesz wykorzystać te funkcje podczas migracji.

Import i eksport

Zanim przejdziesz dalej do funkcji importu i eksportu, należy omówić dwie koncepcje w usłudze Application Migration Service: aplikacje i wave'y, które można zdefiniować podczas migracji za pomocą Application Migration Service. Aplikacje reprezentują grupę serwerów. Korzystając z aplikacji, możesz definiować grupy serwerów i identyfikować je jako aplikację. W aplikacji możesz wykonywać różne czynności za pomocą Application Migration Service, takie jak monitorowanie, określanie tagów i wykonywanie operacji zbiorczych, na przykład uruchamianie instancji testowych. Ponadto możesz pogrupować swoje aplikacje w grupy, które reprezentują grupę serwerów, które z kolei są migrowane razem w ramach planu migracji.

Dzięki funkcji importowania możesz teraz zaimportować listę zapasów w formacie CSV do Application Migration Service. Ułatwia to zarządzanie migracjami na dużą skalę i pozyskiwanie zasobów serwerów źródłowych, aplikacji i wave'ów, w tym ich atrybutów.

Import and Export

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji importowania, musisz zidentyfikować swoje serwery i inwentarz aplikacji. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą narzędzi do wykrywania. Następną rzeczą, którą należy wykonać, jest pobranie szablonu importu, do którego masz dostęp z konsoli.

Import and Export

Po pobraniu szablonu importu możesz rozpocząć mapowanie z Twojej listy zapasów do tego szablonu. Podczas mapowania inwentarza możesz pogrupować powiązane serwery w aplikacje i waves’y. Możesz również wykonywać konfiguracje, takie jak definiowanie ustawień szablonu uruchamiania Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i określanie tagów dla każdego wave’u.

Poniższy zrzut ekranu jest przykładem wyników Twojego szablonu importu:

Import and Export

Następnym krokiem jest przesłanie pliku CSV do zasobnika Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Następnie możesz rozpocząć proces importu z konsoli Application Migration Service, odwołując się do pliku CSV zawierającego moją listę zapasów, który przesłałeś do zasobnika S3.

Import and Export

Po zakończeniu procesu importowania widać szczegóły wyników importu.

Import and Export

Możesz importować zasoby dla serwerów, które nie mają zainstalowanego agenta lub nie zostały jeszcze wykryte przez replikację bezagentową. Jednak aby replikować dane, musisz użyć replikacji bezagentowej lub zainstalować agenta replikacji AWS na swoich serwerach źródłowych.

Teraz możesz przeglądać wszystkie swoje zasoby na stronach Serwery źródłowe, Aplikacje i Waves w konsoli Application Migration Service. Poniżej znajduje się zrzut ekranu dla ostatnio zaimportowanych wave'ów.

Import and Export

Ponadto, dzięki funkcji eksportu, możesz wyeksportować swoje serwery źródłowe, aplikacje i wave'y wraz ze wszystkimi konfiguracjami, które zdefiniowałeś do pliku CSV.

Import and Export

Jest to przydatne, jeśli chcesz tworzyć raporty lub przeglądy w trybie offline albo edytować zbiorczo przed ponownym zaimportowaniem pliku CSV do usługi Application Migration Service.

Server Migration Metrics Dashboard

Wcześniej AWS obsługiwał pulpit nawigacyjny metryk migracji dla aplikacji i wave'ów. W tej wersji specjalnie dodano panel metryk migracji dla serwerów. Teraz możesz przeglądać zagregowane przeglądy procesu migracji serwera na pulpicie nawigacyjnym usługi Application Migration Service. Na pulpicie wskaźników migracji dostępne są trzy tematy:

 • Alerty – pokazuje powiązane alerty dla odpowiednich serwerów.
 • Stan replikacji danych – pokazuje stan przeglądu danych replikacji dla serwerów źródłowych. W tym miejscu uzyskasz szybki przegląd stanu cyklu życia procesu danych replikacji.
 • Cykl życia migracji – pokazuje przegląd cyklu życia migracji z serwerów źródłowych.

Import and Export

Dodatkowe predefiniowane działania modernizacyjne po uruchomieniu

Akcje po uruchomieniu pozwalają kontrolować i automatyzować działania wykonywane po uruchomieniu Twoich serwerów w AWS. Możesz użyć predefiniowanych lub niestandardowych działań po uruchomieniu.

Usługa migracji aplikacji ma teraz osiem dodatkowych predefiniowanych akcji po uruchomieniu, które można wykonać w instancjach EC2 oprócz istniejących czterech predefiniowanych akcji po uruchomieniu. Te dodatkowe działania po uruchomieniu zapewniają elastyczność pozwalającą zmaksymalizować komfort migracji.

AWS Application Migration Service

Nowe, dodatkowe predefiniowane działania po opublikowaniu są następujące:

 • Konwertuj licencję MS-SQL – możesz łatwo przekonwertować licencję Windows MS-SQL BYOL na licencję AWS, korzystając z funkcji konwersji licencji Windows MS-SQL. Proces uruchamiania obejmuje sprawdzenie wersji SQL (Enterprise, Standard lub Web) i użycie odpowiedniego AMI z odpowiednim kodem rozliczeniowym.
 • Utwórz AMI z instancji – możesz utworzyć nowy obraz Amazon Machine Image (AMI) z uruchomionej instancji Application Migration Service.
 • Uaktualnij wersję systemu Windows – ta funkcja umożliwia łatwą aktualizację migrowanego serwera do systemu Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 lub 2022. Pełną listę dostępnych wersji systemu operacyjnego można znaleźć na stronie AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows.
 • Przeprowadzaj kontrole łączności EC2 – Możesz przeprowadzać kontrole łączności sieciowej z wcześniej zdefiniowaną listą portów i hostów, korzystając z funkcji sprawdzania łączności EC2.
 • Sprawdź integralność woluminu – możesz użyć tej funkcji, aby upewnić się, że woluminy Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) w uruchomionej instancji mają ten sam rozmiar co źródło, są prawidłowo zamontowane w instancji EC2 i dostępne.
 • Sprawdź status procesu – możesz zweryfikować stan procesu, aby upewnić się, że procesy są aktywne po uruchomieniu instancji. Będziesz musiał podać listę procesów, które chcesz zweryfikować i określić, jak długo usługa ma czekać, zanim rozpocznie się testowanie. Ta funkcja umożliwia automatyczne przeprowadzanie niezbędnych weryfikacji i oszczędza czas, ponieważ nie trzeba ich wykonywać ręcznie.
 • Instalacja agenta CloudWatch – Użyj funkcji instalacji agenta Amazon CloudWatch, aby zainstalować i skonfigurować agenta CloudWatch i funkcje Application Insights.
 • Dołącz do domeny usługi katalogowej – możesz uprościć proces dołączania do domeny AWS, korzystając z tej funkcji. Jeśli zdecydujesz się aktywować tę akcję, Twoja instancja będzie zarządzana przez AWS Cloud Directory (zamiast lokalnie).

Warto wiedzieć

Miej na uwadze następujące elementy:

 • Zaktualizowany UI/UX – AWS zaktualizował interfejs użytkownika o układ kart i widok układu tabeli dla listy akcji w konsoli Application Migration Service. Ta aktualizacja pomoże Ci określić, które działania po opublikowaniu są odpowiednie dla Twojego przypadku użycia. Dodano również opcje filtrowania, aby ułatwić znajdowanie odpowiednich działań według systemu operacyjnego, kategorii i nie tylko.
 • Obsługa dodatkowych wersji systemu operacyjnego – usługa migracji aplikacji obsługuje teraz systemy operacyjne CentOS 5.5 i nowsze oraz Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.5 i nowsze.
 • Dostępność – te funkcje są już dostępne i można zacząć z nich korzystać we wszystkich regionach, w których obsługiwana jest usługa migracji aplikacji.

Zacznij już dziś

Odwiedź stronę Application Migration Service User Guide, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach i zapoznać się z cenami. Możesz również sprawdzić stronę Getting started with AWS Application Migration Service, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpocząć migrację obciążeń.

Udanych migracji!

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.